Weg- en railsverkeerslawaai

Wanneer woningen, scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen etc. worden gerealiseerd binnen een zone van een drukke verkeersweg of een spoorlijn, dan is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Daarnaast stelt de Wet geluidhinder geluidseisen bij aanleg of wijziging van wegen en spoorlijnen.

Munsterhuis Geluidsadvies verzorgt voor u alle onderzoeken met betrekking tot weg- en railverkeer. Omdat verkeerslawaai meestal wordt onderzocht op basis van kengetallen, verkeerscijfers en rekenmodellen, zonder dat er geluidsmetingen verricht worden, beschikken wij over diverse rekenprogramma’s. In deze programma’s wordt ook rekening gehouden met de aanwezige omgevingskenmerken.

In een dergelijk onderzoek wordt berekend hoeveel geluid er ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige objecten aanwezig is. De gevelbelasting wordt getoetst aan grenswaarden die zijn opgenomen in de Wet geluidhinder. De belangrijkste grenswaarde is de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeerslawaai bedraagt deze 48 dB en voor spoorweglawaai 55 dB.

Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat deze waarden worden overschreden, dient onderzocht te worden of er maatregelen mogelijk zijn aan de bron (verlagen snelheid, stillerwegdektype), de overdracht (plaatsen van geluidschermen) of de ontvanger (bijvoorbeeld de situering van slaapkamer aan de geluidluwe zijde van de woning).

Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde dan kan alleen maar worden gebouwd onder een aantal voorwaarden, zoals een goede geluidisolatie van het gebouw. Het onderdeel geluidwering op onze website gaat hier dieper op in.

Menu