Ruimtelijke ordening

Geluid vraagt om ruimte. Die is in Nederland echter schaars. Het is dus belangrijk om voor een bestemmingsplan de benodigde ruimte te analyseren. Munsterhuis Geluidsadvies analyseert hoe wegen en industrie optimaal kunnen worden ingepast in de woonomgeving en omgekeerd, zonder in strijd te handelen met de Wet geluidhinder.

Maar wij kunnen meer voor u doen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij de keuze van een bouwlocatie, een ontwerp stedenbouwkundig plan en geluidsruimte op industrieterreinen, klik dan op het onderwerp van uw keuze.

Keuze bouwlocatie

Als een voormalig bedrijfsterrein langs een drukke stadsweg vrijkomt voor ontwikkeling, is het voor toekomstige woningbouw afhankelijk van diverse milieufactoren. De geluidssituatie kan de ontwikkelmogelijkheden bijvoorbeeld beïnvloeden. Munsterhuis Geluidsadvies brengt de mogelijkheden en beperkingen in kaart door het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. U ontvangt een weloverwogen advies op basis van het akoestisch onderzoek en onze kennis van wet- en regelgeving.

Ontwerp stedenbouwkundig plan

Voor de ruimtelijke inrichting van een terrein wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. In dit stadium adviseren wij u hoe akoestisch ongunstige situaties kunnen worden voorkomen door de juiste keuze in verkaveling, gebouwhoogtes, gebruiksfuncties en afschermende maatregelen te maken.

Geluidszone industrieterreinen

Bij aanleg of uitbreiding van industrieterreinen wordt de benodigde geluidsruimte vastgelegd. Munsterhuis Geluidsadvies berekent de vereiste geluidszone, de beste ruimtelijke verdeling van de verschillende inrichtingscategorieën en beheert na vaststelling van de zone desgewenst de beschikbare geluidsruimte.

Menu