Gevelwering

Om geluidshinder te voorkomen moet de buitengevel voldoende geluidsisolerend zijn. De mate van geluidswering wordt bepaald door het in het Bouwbesluit opgenomen binnenniveau. De benodigde geluidswering hangt natuurlijk af van de hoogte van de geluidsbelasting.

U kunt ons inschakelen voor de berekening en advisering van de geluidswering met betrekking tot voorzieningen aan ventilatieopeningen en bouwkundige constructies (zoals glas, dakconstructies, kierdichting, panelen e.d.). Onze rapportages informeren u over te nemen bouwkundige maatregelen, die voldoen aan de eisen in het kader van de vergunningsaanvraag.

Metingen

Voor bestaande woningen kan de geluidisolatie van de gevel c.q. het dak worden gemeten. Hierbij wordt een microfoon aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van de gevel geplaatst. Het verschil tussen de gemeten geluidniveaus geeft, na een aantal correcties, de geluidisolatie. De meetmethode is vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 5077.

Menu